تناسب و زیبایی یکی از ارکان اصلی طراحی بنا میباشد. همچنین اصول انجام کاربندیهای زیر گنبد

اسلامی با انواع نقوش چشم نواز به چندین دسته تقسیم شده که هر کدام بنا بر ضروریات خود

در ابتدا نقش سازه ای و ایستایی بنا را مدنظر داشته و با توجه به ذوق و قریحه ایرانی این کار با

زیبایی آمیخته شده و مواردی بی بدیل را به وجود آورده است. گنبدسازی در معماری اسلامی از

این حیث مستثنی نبوده و در طول زمان به تکامل رسیده است. لذا انواع کاربندی های معماری

شکل گرفته است و به طور کلی به نام های ذیل شناخته می شوند:

  • رسمی بندی
  • کاسه بندی
  • یزدی بندی
  • مقرنس سازی